Trồng cây

* Thi công trồng cây chắn sóng bảo vệ đê sông, đê biển

* Thi công trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển

* Thi công tường mềm, hàng rào chắn sóng bảo vệ đê sông, đê biển